Co zaliczamy do kruszyw naturalnych?

Prowadzenie robót budowlanych wymaga zapewnienia dostępu do wysokiej jakości materiałów, w tym kruszyw naturalnych, stanowiących podstawowy składnik betonów i zapraw, a także używanych podczas prac ziemnych oraz ulepszania podłoża. Będą one niezbędne zarówno w budownictwie kubaturowym, a więc m.in. wznoszeniu budynków, jak i liniowym, np. podczas budowy dróg, linii kolejowych i rurociągów. Bez kruszyw trudno też wyobrazić sobie powstawanie różnych obiektów inżynierskich, choćby obwałowań zbiorników wodnych. Przekonajmy się, co zaliczamy do kruszyw naturalnych i zobaczmy, jaką mogą one pełnić funkcję.

Jakie są rodzaje kruszyw naturalnych?

Kruszywa naturalne to drobne fragmenty różnych skał i minerałów, powstałe w wyniku rozmaitych procesów geologicznych, także te, które w celu dostosowania do potrzeb użytkowników poddano dodatkowej obróbce mechanicznej. Kruszywa różnią się od siebie zarówno rodzajem surowca skalnego, jak i swoim rozmiarem. Do najdrobniejszych frakcji kruszyw zaliczamy składające się z kwarcu i różnych typów krzemianów piaski. Mają one uziarnienie do 2 mm, mogą też różnić się klasą czystości oraz geometrią ziaren. Piaski pobierane z rzek mają łagodniejszy kształt, piaski kopalniane są na ogół bardziej nieregularne. Większe uziarnienie mają żwiry, wynosi ono od 2 do 63 mm. Często wykorzystywane są mieszanki piasków i żwirów, czyli pospółki, które mogą zawierać różne proporcje obu składników, a także żwiry o rozmaitych frakcji. Do najpopularniejszych należą pospółki 0–16 i 0–32. Największe frakcje kruszyw naturalnych to otoczaki mogące osiągać rozmiary od 63 do 250 mm.

Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne wyróżniają się swoją wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz niewielką nasiąkliwością, wiążącą się z odpornością na mróz. Dodawane do materiałów budowlanych takich jak beton formują ich strukturę przestrzenną, a po złączeniu odpowiednim spoiwem w postaci cementu zapewniają jej właściwą stabilność i odporność na czynniki zewnętrzne, przenosząc powstające podczas eksploatacji powstałego obiektu obciążenia. Kruszywa naturalne są też stosowane do zagęszczania podłoża pod fundamenty różnych obiektów, a także do usypywania wszelkiego rodzaju konstrukcji ziemnych.